tahitian noni morinda

Sok TAHITIAN NONI®

Zdrowie natury dla Twojej rodziny

owoc noni z którego powstaje sok noni

start | noni | historia | badania | sok | stosowanie | certyfikaty | korzyści stosowania | sklep noni | współpraca
irydoidy | producent | etapy produkcji | prezentacje | filmy | edukacja finansowa | akademia sukcesu | kontakt

Opinia GIS - Głównego Inspektora Sanitarnego dotycząca soków noni


GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY

Warszawa 30 stycznia 2006


ul. Długa 38/40, 00-238 Warszawa
tel. (022) 635-45-81
fax (022) 635-61-94
e-mail: inspektorat@gis.gov.pl

GIS-HŻ-4245-9/GO/06


Główny Inspektorat Sanitarny - Departament Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w odpowiedzi na e-mail z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zezwoleń Głównego Inspektora Sanitarnego wydanych na podstawie przepisów prawnych obowiązujących w Polsce przed wstąpieniem do Unii Europejskiej, uprzejmie informuje.

Obowiązujące przepisy prawne w zakresie żywności nie przewidują wydawania przez Głównego Inspektora Sanitarnego zezwoleń, ani innych tego typu form dopuszczenia produktów spożywczych do obrotu w trybie decyzji administracyjnych.

Do dnia 1 maja 2004 r. decyzje zezwalające na wprowadzenie do obrotu nowej żywności wydawane były na podstawie zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i trybu dotyczącego nowej żywności (Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 90). Z dniem akcesji Polski do Unii Europejskiej wszystkie decyzje, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, utraciły ważność.

Od dnia wstąpienia do UE Polskę obowiązują procedury zapisane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 258/97 z dnia 27 stycznia 1997 r. w sprawie nowej żywności i nowych składników żywności. Rozporządzenie to obowiązuje we wszystkich Państwach Członkowskich UE i dotyczy produktów spożywczych lub ich składników, które spełniają definicję nowej żywności zapisaną w art. 1 ust. 2 ww. rozporządzenia tzn. takich, które nie były w znacznym stopniu spożywane we Wspólnocie przed dniem 15 maja 1997 r.

Sok z owoców Noni Morinda citrifolia L został uznany w Unii Europejskiej za nową żywność. W dniu 12 czerwca 2003 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (OJL144) Decyzja Komisji Europejskiej 2003/426/EC zatwierdzająca wprowadzenie na rynek UE soku z owoców Noni: "Tahitan Noni Juice" jako nowej żywności lub składnika nowej żywności zgodnie z zapisami rozporządzenia Nr 258/97.

Departament informuje, że każdy przedsiębiorca wprowadzający na teren RP sok z owoców Morinda citrifolia jest zobowiązany do posiadania, przechowywania i przedstawiania każdorazowo na żądanie organów urzędowej kontroli żywności dokumentów potwierdzających pochodzenie produktu, w celu jednoznacznego stwierdzenia, iż jest to ten sam produkt, który już przeszedł procedurę notyfikacyjną w jednym z Krajów Członkowskich UE zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia jako ekwiwalent soku dopuszczonego do obrotu na rynku UE decyzją Komisji Europejskiej 2003/426/EC.

W razie braku stosownej dokumentacji potwierdzającej fakt nabycia nowej żywności, w stosunku do której pierwszy wprowadzający do obrotu w Państwach Członkowskich UE spełnił wymagania w zakresie notyfikacji tej żywności do Komisji Europejskiej, należy przeprowadzić niniejszą procedurę w trybie art. 5. rozporządzenia Nr 258/97.

Soki z owoców Noni, które nie zostały notyfikowane do Komisji Europejskiej nie mogą zostać wprowadzone do obrotu na terytorium Unii Europejskiej.

Zamknij

| start | noni | historia noni | badania nad noni | sok tahitian noni | stosowanie soku tahitian noni | certyfikaty soku tahitian noni |
| sklep tahitian noni | mlm tahitian noni | kontakt z konsultantem tahitian noni | producent soku tahitian noni | etapy produkcji soku tahitian noni |
| prezentacje tahitian noni | filmy tahitian noni | edukacja finansowa | akademia sukcesu | korzyści z picia napojów bioaktywnych tahitian noni |

TAHITIAN NONITM is a trademark of Tahitian Noni International, Inc. Tahitian Noni International Independent Product Consultant ©Tahitian Noni International, Inc. Used with permission. All rights reserved.
Copyright © DamianJ. 2007, all rights reserved.